Allmänna villkor - reklam på Hemnet

 

1 INTRODUKTION 


Dessa Allmänna Villkor (”Villkoren”) gäller för köp av annonsering eller kampanj på hemnet.se samt på Hemnets vid var tid aktuella mobila applikationer och eller andra kanaler där Hemnet visar reklam (”Tjänsten”). Tjänsten levereras av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, (”Hemnet”) och har bindande verkan mot den som beställer Tjänsten (”Annonsören”). För det fall Tjänsten beställs av mediebyrå eller annan mellanman (”Byrå”) svarar Byrån solidariskt med Annonsören för Annonsörens rätta fullgörande av Avtalet inklusive betalning för Tjänsten och vad som häri anges för Annonsören ska äga tillämpning för sådan Byrå. 

 

Villkoren kompletteras av eventuella ytterligare överenskommelser i orderbekräftelse eller avtal samt Hemnets riktlinjer och instruktioner inklusive materialspecifikationer som Hemnet kommunicerar från tid till annan på www.reklam.hemnet.se, på hemnet.se eller på annat vis (gemensamt ”Avtalet”). 

 

Hemnet förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren. Sådan ändring ska träda i kraft när den har publicerats på hemnet.se. 


 

2 TJÄNSTEN

Tjänsten kommer att tillhandahållas vid det tillfälle som Hemnet och Annonsören kommit överens om, och efter erlagd betalning om inte annat särskilt har avtalats. 


 

För det fall Tjänsten beskrivs i termer av CPM eller annat mått på exponeringar, så är sådana mått estimat baserade på historik i Hemnets kanaler och inte en garanti. Avvikelser hanteras i enlighet med vad som anges i punkt 6. 


 

3 ANNONSÖRENS ANSVAR


Annonsören förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Avtalet och att hålla sig 
uppdaterad om Hemnets kreativa riktlinjer, datum för leverans av och specifikation av material.

 

Om Annonsören är försenad med att tillhandahålla annonsmaterialet eller om annonsmaterialet i övrigt inte uppfyller angivna krav har Hemnet rätt att utan påföljd skjuta fram leverans av Tjänsten. Hemnet ska i sådant fall inleda dialog med Annonsören i syfte att snarast möjliggöra publicering. Annonsören ska följa eventuella instruktioner avseende annonser från Hemnet, och svara skyndsamt på Hemnets frågor avseende innehåll och hantering av annonsmaterialet. Vad gäller Hemnets diskretionära rätt att avgöra vilket material som slutligt publiceras i Hemnets kanaler – se punkt 7.

 

Annonsören ska inte använda Tjänsten på ett sätt som riskerar att överbelasta, störa, skada eller försämra Hemnets applikationer och webbsidor eller som kan leda till överföring av skadlig kod.

 

Annonsören garanterar att marknadsföring som publiceras genom Tjänsten inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, varvid Annonsören särskilt uppmärksammar bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:468) och dess regler om reklamidentifikation och avsändare av marknadsföring. Vidare åtar sig Annonsören att inte använda Tjänsten för att vidta åtgärder som är oförenliga med gällande lag, och inte för att sprida eller överföra information som annars kan uppfattas som olämplig, kränkande, hotfull eller rasistisk.

 

Annonsören ska ersätta Hemnet för all eventuell skada som Hemnet lider (inklusive för tydlighets skull rättegångskostnader och ombudskostnader samt sanktionsavgifter förenade med så kallat medverkansansvar), kopplat till Annonsörens brott mot sina skyldigheter under denna punkt 3. 


 

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 


Annonsören ger Hemnet och bolag i samma koncern som Hemnet, samt de eventuella underleverantörer som Hemnet använder, rätt att publicera och förfoga över annonsmaterial som tillhandahålls i anslutning till Tjänsten och i övrigt bearbeta det (inklusive men inte uteslutande varumärken, logotyper och bilder), och tillgängliggöra det på de sätt som krävs för att Hemnet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet med avseende på Tjänsten. Annonsören garanterar att Annonsören har de nödvändiga licenser och godkännanden som krävs Annonsörens upplåtande av denna rättighet till Hemnet.

 

För det fall Tjänsten inkluderar inslag av ”Native” och material till sådan kampanj produceras av Hemnet, övergår äganderätten till text till Annonsören automatiskt vid erlagd betalning varvid vad som anges i första stycket om licens ska tillämpning. Vad gäller bilder som publiceras i anslutning till Native-kampanjer övergår för tydlighetens skull inte några rättigheter till Annonsören, utan Hemnet ansvarar för att säkerställa att licens finns för publicering av sådana bilder i de kanaler där Hemnet publicerar kampanjen.

 

Utöver vad som anges här ovan behåller vardera part samtliga rättigheter till sitt material, och inget i detta Avtal ska tolkas som att Hemnet överlåter sina immateriella rättigheter till Annonsören, eller vice versa. 


 

5 PERSONUPPGIFTER 


Hemnet har utgivningsbevis vilket innebär att Dataskyddsförordningen (GDPR) i mycket begränsad omfattning är tillämplig. Annonsören ska i största möjliga mån undvika användning av personuppgifter i annonsmaterial och ska i de fall Annonsören ändå väljer att inkludera sådana uppgifter säkerställa att godkännande finns från berörda individer såväl under Dataskyddsförordningens regler som under Lag om namn och bild i reklam.

 

Annonsören äger inte rätt att genom skript eller annan teknologi i annonsmaterial samla in och behandla personuppgifter om Hemnets besökare, och uppmärksammas särskilt på Dataskyddsförordningens regler om laglig grund för personuppgiftsbehandling och informationsplikt. För tydlighetens skull, så utgår Hemnet från att Annonsören inte genom sin användning av Tjänsten inhämtar några personuppgifter, och Hemnet inhämtar inte något samtycke från sina besökare för att möjliggöra sådan inhämtning och efterföljande behandling och inte heller lämnar Hemnet någon information med den innebörden till sina användare.

 

Annonsören ska ersätta Hemnet för all eventuell skada som Hemnet lider (inklusive för tydlighets skull rättegångskostnader och ombudskostnader samt sanktionsavgifter förenade med brott mot Dataskyddsförordningen), kopplat till Annonsörens brott mot sina skyldigheter under denna punkt 5. 


 

6 HEMNETS ANSVAR 


Hemnet ska tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Avtalet.

 

Med beaktande av vad som anges i punkt 2: för det fall faktisk total exponering avviker från vad som är överenskommet, t.ex. i CPM, och betalat vad gäller antal visningar, ska Hemnet erbjuda förlängning av kampanjen i första hand och kreditering av belopp motsvarande avvikelsen i andra hand.

 

Vid fel i Tjänsten, ska Annonsören omedelbart och senast 48 h från publicering, reklamera felet till Hemnet. Reklamationen ska vara skriftlig och skickas till annons@hemnet.se. Hemnet ska så snart praktiskt möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa felet. För det fall felet inte till fullo kan avhjälpas, har Annonsören rätt till förlängning av kampanjen i första hand och prisavdrag med ett belopp som skäligen motsvarar felet i andra hand.

 

Underlåter Annonsören att reklamera annonsen inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i Tjänsten. Detta är den enda påföljd som Annonsören kan göra gällande mot Hemnet i anledning av fel eller dröjsmål.

 

Hemnet ansvarar inte för fel orsakade av annonsmaterial som Annonsören tillhandahållit Hemnet, eller fel eller dröjsmål som uppkommer vid överföring av annonsmaterialet från Annonsören till Hemnet, om inte felet beror Hemnets vårdslöshet.

 

Hemnets ansvar under Avtalet är begränsat till ansvar för direkt skada, och Hemnet ansvarar således aldrig för någon form av indirekt skada (såsom t.ex. men inte uteslutande utebliven vinst, såvida skadan eller förlusten inte har orsakats med uppsåt eller av grov vårdslöshet. Hemnets ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till annonskostnaden som Annonsören har erlagt till Hemnet enligt Avtalet.

 

Hemnet arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av sina plattformar och sina produkter och det exakta innehållet kan därför komma att förändras i den mån Kund har beställt en paketerad produkt som består över viss tid. Sådan förändring ska inte anses utgöra ett brott mot Avtalet. För det fall Hemnet justerar innehållet i sådan produkt, eller upphör att erbjuda sådan produkt, ska Hemnet kommunicera förändringen till Kund senast 1 månad innan den träder i kraft och Kunden ska erbjudas skäligt prisavdrag i den mån betalning har erlagts i förskott. 

 

7 HEMNETS ROLL SOM ANNONSPLATTFORM OCH ASPEKTER AV UTGIVNINGSBEVIS 


Hemnet eftersträvar att all reklam på Hemnet ska vara relevant, korrekt och ändamålsenlig utifrån Hemnets målgrupper och Hemnets profil. Hemnet har utgivningsbevis och Hemnets ansvariga utgivare har ett lagreglerat ansvar. Hemnet och Hemnets ansvariga utgivare vid var tid förbehåller sig rätten att slutligt avgöra vad som publiceras i Hemnets olika kanaler.

 

Hemnet är aldrig ansvarig gentemot Annonsören för skada eller kostnad som uppstått till följd av att Hemnet avstår från publicering av tillhandahållet annonsmaterial. Vad som anges i punkt 3 (2 stycket) för material som inte möter Hemnets krav, ska äga motsvarande tillämpning. 


 

8 PRISER OCH BETALNING 


Tjänsten köps till det pris som anges i vid var tid gällande prislista, om inte annat särskilt avtalas. Betalning sker mot faktura, och ska om inte annat framgår av avtal eller orderbekräftelse erläggas inom 20 dagar från fakturadagen. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Om inte särskilt avtalas har Hemnet rätt att kräva betalning i förskott.

 

Eventuellt bestridande av faktura ska ske snarast, och senast inom 14 dagar från fakturadatum. Har Annonsören inte bestridit fakturan inom utsatt tid går Annonsörens rätt att bestrida fakturan förlorad. 


 

9 AVBOKNING AV ANNONS


Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och skickas till annons@hemnet.se senast sju dagar innan kampanjstart. Senare avbokningar debiteras med 25% av kampanjbeloppet. 


 

10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE 


Hemnet har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Annonsören bryter mot Villkoren i detta Avtal, lag eller förordning, branschpraxis eller god sed och moral eller på annat sätt agerar på ett sätt som riskerar att skada Hemnet eller dess renommé. 


 

11 FORCE MAJEURE 


Hemnet är inte ansvarig för fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer till följd av att uppfyllande av förpliktelserna förhindras p.g.a. ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand, eller av fackliga åtgärder såsom strejk, blockad, bojkott och lock-out, m.m. 


 

12 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

 

En eventuell tvist mellan Hemnet och Annonsören ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska, om inte Parterna kommer överens om annat. Parterna åtar sig att tillse att initierandet, genomförandet och utfallet av skiljeförfarandet ska hållas konfidentiellt.

 

Hemnet har dock rätt att driva in sedvanliga fordringar vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

Senast uppdaterad: 9 maj 2022